M

Maha Bhasya
رساله ای به زبان سانسکریت درباره دستور زبان که توسط پاتانجلی تالیف شده است.

Mala
تاج گل، حلقه گل

Manas
فکر فرد که قدرت و قابلیت توجه، انتخاب و طرد را دارد. فرمانروای حواس

Mandala
چرخ، حلقه، پیرامون

Manipura
کشتی، وابسته به کشتی

Manomaya-Kosa
لایه روانی که شامل آگاهی، احساس، قضاوتهایی که از تجربیات ذهنی حاصل نشده باشند، می باشد. یکی از پنج لایه پوششی روح. به واژه های Kosa و Sarira هم رجوع شود.

Manah-Samyama
تجمع فکری

Mantra
یک واژه مقدس، کلمه یا فراز که برای رسیدن به حالت مدیتیشن تکرار می شود. یک جریان عبادی که به آفریدگار خاصی اهدا می شود. عبادت یا اظهار ارادت به خدا، ذکر.

Marga
راه، طریقت، جاده، به واژه های " باکتی مارگا"، "کارما مارگا"، "جنانا مارگا"، "نیورتی مارگا" و "پاورتی مارگا" هم مراجعه بفرمائید.

Marichi
یکی از اسطوره های مقدس ودایی،پسر Brahma و پدر بزرگ Surya

Matsya
ماهی

Matsyendra
ارباب ماهی ها

Mayura
طاووس

Meru
یک کوه افسانه ای که گفته می شود مرکز نیمکره شرقی است.

Meru-danda
ستون فقرات

Mohini
یک زن بسیار زیبا، ایجاد حالت جسمانی برای یک زن توسط "ویشنو" برای گول زدن دیوها

Moksa
آزاد شدن، رهایی روح از رجعت مکرر در چرخه تولدها و مرگهای متوالی

Moksa-Sastra
دانش آزاد شدن

Mudra
بستن، مهر و موم کردن

Mukha
سر، صورت

Mula
ریشه، پایه، منبع