O-P

Ojas
نور، درخشش، تابش، انرژی

Pada
پا یا ساق پا، قسمتی از کتاب

Padangustha(Angustha)
انگشت شست پا

Padma
لوتوس، نوعی نیلوفر آبی

Padmasana
"وضعیت لوتوس". حالتی که بودا را در مجسمه ها در حالت نشستن در حالت مدیتیشن نشان می دهد.

Panca
پنج

Parichayavastha
حالت آگاهی، ارتباط و نزدیکی بین بدن، فکر و هوش- سومین مرحله از تمرین یوگا

Paridrsta
مرتب، اندازه گیری شده

Parigha
کلون یا قفل دروازه

Parinama
تغییر و تحول. به واژه های" اکاگراتا-پاریناما"، " نیرودها-پاریناما" و "سامادی پاریناما" رجوع کنید.

Paripurna
کامل، تمام

Parivartana
چرخش، گردش، پیچیدن

Parivrtta
چرخیدن، دوران یافتن، پیچیدن به عقب یا حول یک محور

Parsva
پهلو، کنار، جنب، طرف

Parvati
همسر "شیوا"، که برای اولین بار به او یوگا آموزش داده شد.

Paryanka
تخت، نیمکت

Pasa
دام، تله

Paschima
غرب، منظور سطح پشت بدن از سر تا پاشنه هاست

Pata
افتاده

Patanjali
جمع آوری کننده و تدوین کننده اصول یوگا و فلسفه یوگا. مولف سوتراهای یوگا. تصور می شود که او یک حالت تناسخی Adisesa باشد.

Pincha
پر، چانه

Pida
درد، فشار

Pinda
جنین

Pingala
یکی از نادی های اساسی یا کانالهای انتقال دهنده انرژی در بدن که از سوراخ راست بینی شروع شده و به قاعده ستون فقرات می رسد و از آنجا به بالای جمجمه می رسد. این کانال Surya-Nadi یا کانال خورشیدی هم نامیده می شود. به واژه های "چاکرا"، "آیدا" و " سوشومنا" هم مراجعه شود.

Pitta
صفرا، یکی از اخلاط سه گانه بدن، مرتبط با عنصر آتش. به واژه های "واتا" و " کافا" هم رجوع شود.

Prana
نفس، تنفس، هوا، قدرت حیات، زندگی، انرژی، قدرت، انرژی ناپیدا در آتمسفر و هوا، انرژی حیاتی

Prana-Samyama
تجمع تنفس

Prana-Kosa
لایه فیزیولوژیک که شامل تنفس، گردش خون، گوارش، غدد داخلی، غدد ترشحی و دستگاه تناسلی می شود. یکی از 5 لایه پوشاننده روح-چهارمین مرحله از یوگا

Pranidhana
وقف، ایثار

Prasarita
با فاصله، کشیده

Prasna
سئوال

Prasna Upanisad
یکی از ده "اپانیشاد" اصلی که از سئوالاتی تشکیل شده است.

Pratiloma
تارمو

Pratyahara
رها شدن یا آزاد شدن فکر از تسلط حواس و موضوعات حسی- پنجمین مرحله از یوگا

Pravrtti-Marga
راه برونی، راه عمل و خلقت

Pura
قلعه، شهر، خانه، جایگاه، بدن

Puraka
دم، کشیدن هوا به درون

Purana
افسانه های کهن، افسانه هایی از زمان کهن همراه با تاریخ سنتها

Purusa
روح انسان، صاحب کالبد

Purusartha
هدف زندگی در انسان. "پوروشارتا" های چهار گانه عبارتند از : دارما=وظیفه، آرتا= اکتساب، مالکیت، کاما=لذت و موکشا=آزاد شدن

Purva
شرق، منظور سطح روی بدن از پیشانی تا انگشتان پاست