Q-R

Raga
شهوت، چسبیدن به لذات، عصبانیت

Raja
شاه، فرمانروا

Raja-Yoga
طریقتی برای آزاد شدن و یکی شدن با روح بزرگ از طریق مهار کردن فکر و از بین بردن دشمنان خود که برخی از آنها عبارتند از: شهوات، عصبانیت، حرص، توهمات، غرور و حسادت.

Rajas
تحرک، فعالیت، دینامیسم-یکی  از سه Gunas یا ماده متشکله هر چیزی. به واژه های "تاماس" و "ساتوا" هم رجوع شود.

Rama
هفتمبن تجسد یا صورت خارجی"ویشنو"- قهرمان افسانه "رامایانا"

Ramakrsna
"راما کریشنا" رهبر مذهبی هند(86-1936)

Ramanuja Sri
یکی از سه "آچاریای" بزرگ هند جنوبی

Ramayana
حماسه معروف درباره "راما" که تالیف آن به "وال میکی" نسبت داده می شود.

Rasa
مزه

Rasatmaka
احساس عواطف و لذاتی که در زندگی باتقوا وجود دارد.

Rasatmaka-Jnana
دانشی که با تقوا همگام شده باشد.

Rasatmaka-Karma
اعمالی که با تقوا همگام شده باشند.

Ravana
دیوی که بر لانکا(سری لانکا) حکومت می کرد و "سیتا" همسر "راما" را در افسانه"رامایانا" سرقت کرد.

Rechaka
بازدم، خالی کردن ریه ها از هوا

RG Veda
اولین بخش یا کتاب از وداهای چهارگانه که این کتابها بشدت در بین هندوهامقدس هستند. در این کتاب بیشتر از هزار شعر در زمینه تقدیش خدایان گفته شده است.

Roga
بیماری، ناتوانی

Ruchika
حکیم، فرزانه