S

Sa
همراه با، توام با

Sadhana
تمرین، عمل استادانه، انجام، اجرا

Sadhana Pada
دومین قسمت از سوتراهای یوگای پاتانجلی که در زمینه مفهوم رهایی روح صحبت می کند.

Salabha
ملخ

Salamba
با حمایت، با پشتیبانی

Sama
یکسان

Samadhi
حالتی که سالک با موضوع مدی تیشن یکی می شود که اکثرا این هدف آفریدگار بزرگ است و این توحید و یکی شدن با احساس آرامش عمیق و شعف فراوان همراه است.

Samadhi Pada
اولین قسمت از سوتراهای یوگایی پاتانجلی که درباره حالت سامادی بحث می کند.

Samadhi Parinama
دومین مرحله از مدیتیشن بر اساس آنچه که پاتانجلی به شرح آن پرداخته است. با طرد شدن نوسانات فکری، یک آرامش عمیق پیدا می شود که به سوی جذب کامل با نفس اکبر هدایت می شود.

Samkhya
شماره، حساب کردن

Sama Veda
یکی از وداهای چهارگانه، کتابهای مقدس هندوها. در کتاب اخیر در قالب اشعار خوش آهنگ، خدایان آیین هندو مورد ستایش قرار می گیرند.

Samyama
کنترل، خودداری، تجمع پیدا کردن پدیده های سه گانه "دارانا"، "دیانا" و "سامادی"

San
شش

Sanmukhi-Mudra
یک حالت مهر و موم شده از صورت، که با بسته شدن سوراخهای موجود در سر( دهان، سوراخهای بینی و چشمها)، ذهن برای تمرین در زمینه مدی تیشن های عمیق هدایت می شود.

Sannyasa
جدایی از امور دنیوی برای خدمت به خداوند، این مسأله با چهارمین "اسراما" یا مرحله زندگی مربوط می شود.

Sannyasin
فردی که زندگی خانوادگی و امور دنیوی را رها کرده و در مسیر امور روحانی و تعالیم مربوطه گام بر می دارد.

Santosa
نشاط، رضایت

Sarira
بدن، قالب-بر اساس فلسفه هندوها، بدن دارای 3 قالب است که بر گرد روح احاطه شده اند و در یک تقسیم بندی دیگر به 5 ورقه تقسیم می شوند. "Sthula-Sarira" همان کالبد تشریحی آدمی است. در این قسمت ورقه تغذیه کننده یا"Annamaya-Kosa" قرار دارد و با مرگ نابود می شود. بدن ظریفتر "Suksma-Sarira" است که شامل ورقه فیزیولژیک و یا "Manomaya-Kosa" می شود. ورقه روشنفکرانه "Vijnanamaya-Kosa" است که شامل کالبد علتی "Karana-Sarira" و ورقه روحی نشاط یا "Anandamaya-Kosa" می شود.

Sarira-Samyama
تجمع اجزاء آناتومیک بدن

Sarva
تمام، همه

Sarvabhauma
بین المللی، جهانی، مربوط به تمام عالم

Sarvangasana
یکی از حرکات بدنی یا آسانا در یوگا

Sastra
رساله، هر مجموعه آموزشی، مجموعه هایی حاوی مطالب مذهبی یوگاساسترا=یک کتاب جامع درباره فلسفه یوگا

Sativa
روشن شدگی، کیفیت عالی هر چیزی در طبیعت، یکی از اجزاء سه گانه عالم با "راجاس" و "تاماس"

Satya
راستی، حقیقت

Satyam
راست، درست، واقعی

Saucha
خلوص، پاکیزگی

Sava
جسد

Setu
پل

Siddha
عابد، روحانی، وجود مقدس

Siddha-Yoga
آموزش یوگا توسط "سیدا" ها

Simha
شیر

Sita
همسر "راما" قهرمان"رامایانا"

Sirsa
سر

Siva
خدای سوم در تثلیث هندوان. "شیوا" به معنای فرخنده، خجسته و مبارک هم هست.

Sivam
سعید، مبارک، خجسته، مساعد

Siva-Samhita
یک متن معتبر درباره "هاتا یوگا"

Skanda
Kartikeya، خدای جنگ

Sodhana
تصفیه کردن، پاک کردن

Stambha
کنترل

Sthula-Sarira
قسمت مادی و خاکی بدن که پس از مرگ از بین می رود، به اضافه قسمت ظریف و قسمت علتی بدن

Sudra
فردی از طبقه یا "کاست" زحمتکشان یا پائین ترین طبقات اجتماعی در بافت اجتماعی هندوها، نجس

Sukha
ساده

Suksma-Sarira
قسمت ظریف بدن، یکی از قسمت های سه گانه بدن

Sundaram
زیبا

Supta
دراز کشیده به پشت، خوابیده

Surya
آفتاب

Surya-Nadi
کانال انرژی خورشیدی. به "پینگالا" و "کندالینی" هم مراجعه کنید.

Susumna
کانال یا "نادی" اصلی حامل انرژی که درداخل ستون فقرات قرار دارد. به واژه های "چاکرا"، "آیدا"، "پینگالا" و "کندالینی" هم مراجعه بفرمایید.

Sutra
کلام موجز، متن مقدس، خطوط برجسته. به "یوگا سوترا" رجوع شود.

Sutra-Neti
یکی از شش "Kriyas" از "هاتا یوگا" که در طی آن رشته ای از یک سوراخ بینی وارد و از سوراخ دیگر خارج می شود. گاهی از بینی وارد و از دهان خارج شده و بعد مجاری تنفسی فوقانی با حرکات رفت و برگشت ماساژ داده شده یا تمیز می شود.

Sva
خود

Svadhyaya
خودشناسی، آموزش از طریق مطالعه متون مقدس

Svana
سگ

Svatmarama
مولف کتاب "هاتایوگا پرادی پیکا"

Swami
استاد، دانشمند، عنوانی که برای معلمان مذهبی به کار میرود.

Swastika
خجسته، فرخنده