T

Tada
کوه

Tamas
تنبلی، خواب آلودگی، تاریکی، جهل- یکی از سه "Gunas" یا سرشت ساختمانی کلیه موجودات. به "راجاس" و "ساتوا" هم مراجعه بفرمائید.

Tan
توسعه دادن، کشیدن

Tandanvanrtya
یک رقص بسیار پر ابهت از "شیوا" که نمایانگر اضمحلال جهان قبل از پیدایش مجدد آن بر اساس عقاید آیین هندوست.

Tapas
اشتیاق روحانی، آتش اشتیاق همگام با رها کردن آرزوها برای رسیدن به یک هدف، نظم باطنی، تزکیه نفس

Tapasvini
بانویی که در زندگی شیوه زندگی رهبانیت را برگزیده است. یک بانوی مرتاض

Tejas
تلولو، درخشش، روشنایی، عظمت، روحانیت

Tola
دو کفه ترازو

Tri
سه

Tittibha
حشره شب تاب