U

Ubhaya
هردو

Uddiyana
پرواز کردن، به هوا فرستادن

Uddiyana Bandha
تکنیک قفل شکم

Ugra
نیرومند، قوی

Upanisads
"اوپانیشاد"، قسمت فلسفی از کتب "ودا"، قدیمی ترین کتاب مقدس در آئین هندوان، در این کتاب با بیان عرفانی درباره ماهیت فرد، ماهیت جهان و ارتباط مابین فرد و جهان صحبت می شود و درباره وصل و یکی شدن فرد با کل جهان اشاراتی می کند. معنای لغوی آن از نشستن در کنار مرشد یا استاد روحانی و کسب مستقیم علوم از او گرفته شده است.

Upavistha
نشسته

Urdva
در بالا، به سمت بالا

Ustra
شتر

Ut
سختی، شدت

Utkata
نیرومند و قوی، محکم، درنده

Uttana
کشش شدید

Uttihita
کشیده،بسط یافته