V

Vairagya
چشم پوشی از دنیا و انکار نفس، رها کردن تمام آرزوها و امیال دنیوی

Vaisya
فردی از طبقه بازگانان، طبقه سوم از طبقات یا "کاست" های جامعه هندوان

Vajra
آذرخش، صاعقه

Vamadiva
یکی از اسم های شیوا

Vamanavatar
تناسخی از Visnu

Vanaprastha
سومین "اسرام" یا مرحله از حیات، در این مرحله فرد برای زندگی روحانی همراه با ریاضت به ترک یار و دیار اقدام می کند و به جنگل یا کوه روی می آورد.

Vasistha
یک مرشد یا عارف برجسته که مولف بسیاری از سرودهای ودایی است

Vata
باد، یکی از اخلاط یا ترکیبات سازنده بدن که معادل با هوا تلقی می شود. به "کافا" و "پیتا" هم رجوع شود.

Vatayana
اسب

Vedas
وداها، متون مقدس هندوان، این مجموعه به چهار قسمت: ریگ ودا( سرودهای الهی)، ساماودا(دست افشانیهای پیشوای مذهبی)، یاجورودا(مراسم قربانی) و آتارواودا( سرودهای ساحرانه) تقسیم می شود. در این مجموعه اولین استنباطهای فلسفی و روحانی ملل آریایی هند وجود دارند. هر "ودا" به دو قسمت فرعی| مانترا" و " برهمانا" تقسیم می شود.

Vedic
از ریشه ودایی

Vibhisana
جوانترین برادر "راوانا" ( که در افسانه موجود در متن کتاب به او اشاره شده است.)

Vibhuti
قدرت، عظمت، نیل و حصول اهداف متعالی

Vibhuti-Pada
سومین فصل از کتاب"سوتراهای یوگا"، تالیف پاتانجلی. در این قسمت به نیروها و اقتدارهایی اشاره می شود که بر اثر ریاضت، جوکی به آنها دست می یابد.

Vid
دانستن، فهمیدن

Vijnana
عقل، دانش، فهمیدن، دانشهای دنیوی و این جهانی، در مقابل علوم و کمالاتی که با ارتباط مستقیم از "برهمن" کسب می شود.

Vijnanamaya-Kosa
لایه هوشی کالبد بشر که به دلیل پردازی های منطقی می پردازد. یکی از پوششهای پنجگانه روح در باور هندوان.

Vikrama
قدم، گام

Viloma
پیچ مو

Viparita
متضاد، برعکس، مخالف با، معکوس

Vira
قهرمان، پهلوان

Virabhadra
(یکی از شخصیت های اسطورهای کهن ودایی)یکی از جنگجوهای دلاور شیوا

Visama
بی قاعده، سخت

Visnu
ویشنو، دومین خدا در تثلیلث یا باور به وجود سه خدا در آئین هندوان، محافظ

Visuddha
خالص، پاک

Visvamitra
شاه Kanyakubja، پدر Sakuntala

Vrksa
درخت

Vritti
نوسان، تعدیل، حرکت

Vrschika
عقرب