W-Z

Yajur Veda
یکی از وداهای چهار گانه، متون مقدس هندوها که به شرح آئین قربانیها می پردازد.

Yama
مجموعه ای از قوانین اخلاقی یوگیان که پنج نمونه آنها به شرح زیر توسط پاتانجالی ذکر شده است: عدم خشونت، راستگوئی، دزدی نکردن، رضایت به روزی و حسادت نکردن. مرحله اول از مراحل هشتگانه یوگا

Yoga
یوگا، اتحاد، یکی شدن، یکی شدن خواسته های ما با نیات الهی، یوگا از منشاء لغوی yuj به معنای متحد شدن است. هدف نهایی از یوگا کسب تعالیم و گذراندن مراحلی است که روح انسان به روح ازلی و ابدی متصل و با آن یکی شده و به این صورت رهایی پیدا می کند.

Yoga-Burasta
از عظمت و حرمت یوگی بودن افتادن

Yoga-Kala
هنر در والاترین درجات آن

Yoga-Sutras
متن کهن و کلاسیک یوگا که در حدود 2500 سال قبل توسط پاتانجلی جمع آوری شده و حاوی 196 کلام موجز یا "سوترا" است.

Yogi
یوگی، فردی که در طریقت یوگا گام بر می دارد.

Yogini
بانویی که در طریقت یوگا گام بر می دارد.