لیست الفبایی آساناهای یوگا

نام فارسی نام انگلیسی نام سانسکریت
حرکت سگ سر پایین Downward-Facing Dog Adho Mukha Svanasana
حرکت ایستادن روی دست ها Handstand  Adho Mukha Vrksasana 
  Fire Log Pose  Agnistambhasana 
وضعیت کودک شاد Happy Baby Pose  Ananda Balasana 
وضعیت خم به پهلو با پای بالا آمده Side-Reclining Leg Lift  Anantasana 
وضعیت جهش کوچک Low Lunge Anjaneyasana
وضعیت نیلوفر نیم باز Half Lotus Leg Stretch Pose Ardha Baddha Padmottanasana
حرکت نیمه ماه Half Moon Pose  Ardha Chandrasana 
پیچ ماهی Half Lord of the Fishes Pose  Ardha Matsyendrasana 
وضعیت قایق نیمه  Half Boat Pose Ardha Navasana
حرکت میز  The Reverse Table Top pose Ardha Purvottanasana
وضعیت کشش نیلوفر Half Lotus Back Stretching Pose Ardha Baddha Padma Paschimottanasana
وضعیت ایستادن روی سر نیمه Half Headstand Pose Ardha Sirsasana
وضعیت هشت نقطه Eight Limbed Salutation Pose  Ashtanga Namaskarasana
 - Eight-Angle Pose  Astavakrasana 
حرکت پروانه Bound Angle Pose  Baddha Konasana 
    Baddha Padmasana
حرکت کلاغ Crane (Crow) Pose  Bakasana 
وضعیت کودک Child’s Pose  Balasana 
پیچ بارادواجا Bharadvaja’s Twist  Bharadvajasana I 
 وضعیت قورباغه Frog pose  Bhekasana
حرکت مار کبری Cobra Pose  Bhujangasana 
  Shoulder-Pressing Pose  Bhujapidasana 
حرکت گاو Cow Pose  Bitilasana 
- Four-Limbed Staff Pose  Chaturanga Dandasana 
نشستن صحیح Staff Pose  Dandasana 
حرکت کمان Bow Pose  Dhanurasana 
  Two Hands and Arms Pose Dwi Hasta Bhujasana
وضعیت دوگوشه Double Angle Pose Dwi konasana
  Upward Facing Two-Foot Staff Pose  Dwi Pada Viparita Dandasana 
  Pose Dedicated to the Sage Koundinya I  Eka Pada Koundinyanasana I 
  Pose Dedicated to the Sage Koundinya II  Eka Pada Koundinyanasana II 
حرکت شاه کبوتر One-Legged King Pigeon Pose Eka Pada Rajakapotasana
  وضعیت جنین در رحم مادر Foetus in the womb pose Garbha Pindasana
وضعیت عقاب Eagle Pose  Garudasana 
وضعیت سرگاو Cow Face Pose  Gomukhasana 
    Goraksasana
حرکت گاوآهن Plow Pose,Plough Pose  Halasana 
وضعیت رب النوع میمون Monkey Pose  Hanumanasana 
حرکت سر به زانوی نشسته Head-to-Knee Forward Bend  Janu Sirsasana 
وضعیت کبوتر Pigeon Pose  Kapotasana 
حرکت زانو به گوش Knee to Ear Pose Karnapidasana
  Heron Pose  Krounchasana 
حرکت جوجه خروس Cockerel Kukkutasana
وضعیت خط کش Plank Pose Kumbhakasana
وضعیت لاک پشت Tortoise Pose Kurmasana
وضعیت تاب Pendant Pose  Lolasana
 حرکت چمباتمه Garland Pose  Malasana 
 ماریچی آسانا 1 Pose Dedicated to the Sage Marichi I  Marichyasana I 
 ماریچی آسانا 3 Marichi’s Pose  Marichyasana III 
حرکت گربه Cat Pose  Marjaryasana 
حرکت ماهی Fish Pose  Matsyasana 
حرکت طاووس Peacock Pose  Mayurasana 
    Nakrasana
حرکت رقاصه Lord of the Dance Pose  Natarajasana 
    Pada Hastasana
  Big Toe Pose  Padangusthasana 
وضعیت نیلوفرآبی Lotus Pose  Padmasana 
حرکت دروازه Gate Pose  Parighasana 
حرکت قایق Boat Pose  Paripurna Navasana 
وضعیت مارپیچ سربه زانو Revolved Head-to-Knee Pose  Parivrtta Janu Sirsasana 
- Revolved Side Angle Pose  Parivrtta Parsvakonasana 
    Parivrtta Paschimottanasana
مثلث پیچ Revolved Triangle Pose  Parivrtta Trikonasana 
  Side Crane (Crow) Pose  Parsva Bakasana 
    Parsva Dhanurasana
خم به جلو جانبی Intense Side Stretch Pose  Parsvottanasana 
    Paryankasana
وضعیت تله Noose Pose  Pasasana 
کشش کامل پشت Seated Forward Bend  Paschimottanasana 
  Feathered Peacock Pose  Pincha Mayurasana 
وضعیت جنین Embryo pose Pindasana
خم به جلو با پاهای باز  Wide-Legged Forward Bend  Prasarita Padottanasana 
کشش جلوی بدن Upward Plank Pose  Purvottanasana 
حرکت ملخ Locust Pose  Salabhasana 
ابوالهول Sphinx Pose Salamba Bhujangasana
ایستادن روی شانه ها Supported Shoulderstand  Salamba Sarvangasana 
ایستادن روی سر Supported Headstand  Salamba Sirsasana 
وضعیت جسم بیجان Corpse Pose  Savasana 
حرکت پل Bridge Pose  Setu Bandha Sarvangasana 
طریقه نشست استاد perfect pose Siddhasana
 حرکت شیر Lion Pose  Simhasana
چهارزانوی ساده Easy Pose  Sukhasana 
وضعیت پا به انگشت خوابیده Reclining Hand-to-Big-Toe Pose  Supta Padangusthasana 
وضعیت قفل ساق پا Leg Lock Pose Supta Pawanmuktasana
پیچ ساده خوابیده Sleeping Abdominal Stretch pose Supta Udharkarshanasana
 وضعیت قهرمان خوابیده Reclining Hero Pose  Supta Virasana 
وضعیت کوه، ایستادن صحیح Mountain Pose  Tadasana 
  Firefly Pose  Tittibhasana 
  Scale Pose  Tolasana 
    Triang Mukhaikapada Paschimottanasana
- Two-Foot Pose Ubhaya Padangusthasana
سر به زمین، نشسته با پاهای باز Wide-Angle Seated Forward Bend  Upavistha Konasana 
Upward Facing Staff Pose Urdhva Dandasana
حرکت چرخ Upward Bow (Wheel) Pose  Urdhva Dhanurasana 
Upward Lotus Pose  Urdhva Padmasana 
 - Upward Facing Intense Stretch Pose Urdhva Mukha Paschimottanasana
حرکت سگ سر بالا Upward-Facing Dog Pose  Urdhva Mukha Svanasana 
کشش پا به سمت بالا-خوابیده Upward Extended feet pose Urdhva Prasarita Padasana 
  Standing Split  Urdhva Prasarita Eka Padasana 
حرکت شتر Camel Pose  Ustrasana 
حرکت صندلی Chair Pose  Utkatasana 
  Raised Leg Pose Uttana Padasana
وضعیت کودک امتداد یافته Extended Puppy Pose  Uttana Shishosana 
خم به جلو ایستاده Standing Forward Bend  Uttanasana 
وضعیت انگشت دست و پا Extended Hand-To-Big-Toe Pose  Utthita Hasta Padangustasana 
مثلث نود درجه Extended Side Angle Pose  Utthita Parsvakonasana 
حرکت مثلث Extended Triangle Pose  Utthita Trikonasana 
  Side Plank Pose  Vasisthasana 
    Vatayanasana
وضعیت معکوس Inverted Pose Viparita Karani 
قهرمان 1 Warrior I Pose  Virabhadrasana I 
قهرمان 2 Warrior II Pose  Virabhadrasana II 
قهرمان 3 Warrior III Pose  Virabhadrasana III 
وضعیت قهرمان نشسته Hero Pose  Virasana 
ویشوامیترا Sage Vishwamitra's Pose Vishwamitrasana
حرکت درخت Tree Pose  Vrksasana